Geologia, geotechnika, wiercenia

Wykonujemy wiercenia i badania gruntu na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, inwestycji drogowych oraz kolejowych. Prowadzimy także rozpoznawcze dla określania zasobów złóż kopalin. Nasza kadra posiada stosowne uprawnienia kategorii XI, XII, XIII oraz VII.

W zakresie badań geologicznych i geotechnicznych wykonujemy m.in:

 • Badania gruntu i wód gruntowych
 • Odwierty geologiczne mechaniczne do gł. 20m
 • Odwierty ręczne do gł. 6,0m
 • Sondowania statyczne i dynamiczne
 • Badania zagęszczenia gruntu
 • Pobór prób gruntu i wody oraz określenie zanieczyszczenia środowiska gruntowego
 • Opracowanie dokumentacji, opinii i ekspertyz geotechnicznych
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich
 • Opracowywanie planów ruchów zakładów górniczych

Pomożemy Ci:

 • Spełnić wymogi prawne,
 • Dostosować projekt budowlany do warunków gruntowych,
 • Zapobiec potencjalnym kłopotom lub dowiesz się jak rozwiązać już powstałe,
 • Zminimalizować koszty związane z posadowieniem obiektu budowlanego,

Co jest nam potrzebne do wykonania badań gruntu na Twojej działce?

 • Dane inwestora do zamieszczenia na dokumentacji
 • Mapa sytuacyjno wysokościowa działki lub nr geodezyjny działki – można ją zeskanować i przesłać do nas mailem
 • Informacja o orientacyjnej lokalizacji planowanego domu czy przydomowej oczyszczalni na działce
 • Informacji czy planowany dom ma być podpiwniczony, ma to wpływ na głębokość wykonywanych odwiertów
 • Informacji o dostępności działki. Na działkę najczęściej wjeżdżamy samochodem terenowym z wiertnicą więc informacja o ogrodzeniu, braku bramy czy gęstym zakrzewieniu jest bardzo istotna

Jak przebiega proces realizacji zlecenia?

Pod domy jednorodzinne zazwyczaj wykonujemy 3 odwierty do gł. 3-5m. W przypadku nawiercenia gruntów nienośnych otwory przegłębia się do stropu gruntów nośnych – po konsultacji ze zleceniodawcą. Po zakończeniu odwiertów mierzony jest poziom wód gruntowych oraz rzędne terenowe otworów w odniesieniu do rzędnych z mapki działki. Gdy zachodzi potrzeba pobieramy próbki gruntów oraz wykonujemy sondowanie gruntów niespoistych. Po zebraniu danych terenowych przystępujemy do opracowania dokumentacji w formie opinii geotechnicznej. Czas realizacji całego zlecenia wynosi zazwyczaj 14 dni. W przypadku gdy Zleceniodawcy zależy na czasie prace można nieco przyspieszyć. Rozliczenie usługi następuje po odbiorze dokumentacji.

Rodzaje warunków gruntowych

 • Proste warunki gruntowe – występującą w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
 • Złożone warunki gruntowe – występującą w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
 • Skomplikowane warunki gruntowe – występującą w przypadku warstw gruntów objętych obecnością niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.

Kategoria geotechniczna obiektów budowlanych

Ustala się ją w zależności od stopnia złożoności warunków gruntowych, konstrukcji obiektu budowlanego, współpracy konstrukcji obiektu budowlanego z podłożem gruntowym jak również oddziaływania obiektu na środowisko.
 

Rozróżnia się następujące kategorie geotechniczne:

 • Pierwsza kategoria geotechniczna , obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak:
  • 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
  • ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,
  • wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów;
 • Druga kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:
  • fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
  • ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe powyżej 2 m różnicy poziomów, utrzymujące grunt lub wodę,,
  • wykopy, nasypy budowlane powyżej 3 m wysokości oraz inne budowle ziemne,
  • przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
  • kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące;
 • Trzecia kategoria geotechniczna obejmuje:
  • obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,
  • nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne,
  • obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
  • budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,
  • obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,
  • tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,
  • obiekty infrastruktury krytycznej,
  • obiekty zabytkowe i monumentalne.

 

W zależności od kategorii geotechnicznej sporządza się:

 • I kategoria geotechniczna – opinię geotechniczną
 • II kategoria geotechniczna – w prostych warunkach gruntowych: opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny, a w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych: projekt robót geologicznych i dokumentację geologiczno-inżynierską,
 • III kategoria geotechniczna – opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, projekt robót geologicznych i dokumentację geologiczno-inżynierską.

 

Projekt robót geologicznych – jest niezbędny do wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem robót geologicznych, na podstawie których wykonuję się dokumentację geologiczną. Projekt składa się z dwóch części: tekstowej oraz graficznej.

 

Część tekstowa projektu robót geologicznych zawiera:

 • informacje dotyczące lokalizacji zamierzonych robót geologicznych
 • omówienie wyników przeprowadzonych wcześniej badań oraz analizę materiałów archiwalnych
 • opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych
 • przedstawienie możliwości osiągnięcia celu robót geologicznych – technicznie i praktycznie
 • określenie:
  • próbek geologicznych,
  • harmonogramu robót geologicznych
  • wpływu zamierzonych robót geologicznych na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000
  • rodzaju dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych

Część graficzna projektu robót geologicznych zawiera:

 • mapę topograficzną
 • mapę sytuacyjno-wysokościową
 • mapę geologiczno-gospodarczą
 • mapę geologiczno-gospodarczą

Projekt podlega decyzji zatwierdzenia przez odpowiednie organy administracji dla danego obszaru. Nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się w/w decyzji i złożeniu informacji w urzędzie o zamiarze przystąpienia do prac terenowych, można te prace wykonać. Na tej podstawie opracowuję się dokumentację geologiczno-inżynierską.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest to opracowanie przedstawiające wyniki badań polowych i labolatoryjnych podłoża gruntowego, w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych i innych obiektów inżynierskich oraz na potrzeby planowania przestrzennego. Dokumentację geologiczno-inżynierską opracowuje się dla projektowanych obiektów budowlanych, zaklasyfikowanych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz do drugiej kategorii geotechnicznej w złożonych lub skomplikowanych warunkach gruntowych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska określa w szczególności: budowę geologiczną, warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne podłoża budowlanego lub określonej przestrzeni przydatność badanego terenu do realizacji zamierzonych przedsięwzięć prognozę zmian w środowisku, które mogą powstać na skutek realizacji i funkcjonowania oraz likwidacji zamierzonych przedsięwzięć Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczno-inżynierską wydawana jest bezterminowo. Zatwierdza ją właściwy organ administracji geologicznej. Podstawą prawną zobowiązującą do wykonywania powyższych dokumentacji jest Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 z póź. zm.