Badanie gruntu pod przydomowe oczyszczalnie ścieków

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych przed rozpoczęciem prac budowlanych to podstawa dobrze przygotowanej inwestycji!

Nie można odpowiednio zaprojektować posadowienia obiektów budowlanych, jeśli nie pozna się budowy geologicznej i warunków geotechnicznych na działce objętej inwestycją. Odwierty geotechniczne i opracowana na ich podstawie dokumentacja pozwala poznać warunki geotechniczne, zaadaptować i bezpiecznie zaprojektować fundamenty.

Wykonanie wierceń geotechnicznych może ustrzec nas przed wieloma problemami –osiadaniem budynku, pękaniem ścian, zawilgoceniem ścian i zalewaniem piwnic, czy wysokimi kosztami fundamentów na gruntach słabonośnych.

Badania gruntu warto wykonać przed zakupem działki. Niekorzystne wyniki badań dają podstawę do wycofania się z kupna lub negocjacji ceny działki.

W jakim celu wykonuje się badania gruntu?

  • w celu określenia warunków wodno-gruntowych podłoża pod inwestycję
  • określenie parametrów gruntów są konieczne do odpowiedniego zaprojektowania fundamentów budynku i ich izolacji przeciwwilgociowej
  • badania gruntu pozwalają określić możliwość podpiwniczenia budynku
  • nawet w przypadku kupna gotowego projektu domu jednorodzinnego konieczne jest dostosowanie go do warunków geologicznych na danej działce
  • rezygnacja z badań gruntu może skutkować nierównomiernym osiadaniem gruntu co spowoduje pękanie ścian
  • nie rozpoznanie warunków wodnych skutkować może zalewaniem piwnic i zawilgoceniem ścian

Badanie gruntu dla przydomowych oczyszczalni ścieków

Odpowiednie sprawdzenie warunków gruntowo-wodnych to podstawa doboru typu przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Najczęściej wybierany typ oczyszczalni ścieków to te z systemem rozsączania oczyszczonych ścieków w gruncie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem tego typu rozwiązanie może mieć zastosowania tylko w przypadku gdy zwierciadło wód gruntowych występuje na głębokości nie mniejszej niż 1,5m poniżej armatury rozsączającej. Ponadto taki typ oczyszczalni ma zastosowanie w gruntach niespoistych (piaski i żwiry) w których oczyszczone ścieki będą mogły być odpowiednio rozsączane w gruncie.  Sprawdzenie warunków gruntowo-wodnych pozwala na trafny dobór a co za tym idzie sprawne działanie przydomowej oczyszczalni ścieków.